មនុស្សបស់យើង - ក្រុមរបស់យើង។

មនុស្សដែលដឹកនាំ និងគាំទ្រពួកយើង

ស្គាល់ពីក្រុម​ការងារយើង

AABS TRADING

MD

25 years experiences

AABS TRADING

HRM

15 years experiences

AABS TRADING

Sale Ops

AABS TRADING

ACCOUNTANT

AABS TRADING

ACCOUNTANT

AABS TRADING

Tax Specialist