ទឹកផ្លែឈើ Suntana

ទឹកផ្លែឈើ Suntana

 

 

រសជាតិស្រស់ស្រាយ,

ទឹកផ្លែឈើ Suntana

ស្រស់ស្រាយតាមបែបធម្មជាតិ គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅ។

#SuntanaFruitDrinkCambodia

ទឹកផ្លែឈើ Suntana

ទឹកផ្លែឈើ Suntana ផលិតចេញពីផ្លែឈើស្រស់ដែលដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសថៃ។ ទឹកផ្លែឈើ Suntana មានរសជាតិផ្លែឈើ 4 ប្រភេទផ្សេងគ្នា: ផ្លែគូលែន ផ្លែអំបិល​ផ្លែត្របែកពណ៌ផ្កាឈូក និងផ្លែឈើត្រូពិច។ ទឹកផ្លែឈើ Suntana ស្រស់ស្រាយតាមបែបធម្មជាតិ គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅ។

ទាញយកខិត្តប័ណ្ណរបស់យើងដើម្បីដឹងអំពីគ្រប់ ផលិតផលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។